help

ओपन स्पेनडिंग भनेको के हो

Outdated Content Warning: This content refers to an older version of OpenSpending. See here for information about the next version of OpenSpending and ways to contribute.

ओपनस्पेन्डिङ एउटा तथ्याङ्क भाग लगाउने समुदाय तथा वेब एपलिकेशन जस्ले सरकारी तथा सहकारी आर्थिक कारोवारको मार्ग संसार भरि भएको तथ्याङ्कलाई उपयोग तरिकामा हाल्ने हो । ओपनस्पेन्डिङ एउटा खुल्ला योजना हो जुन अंशदाता समुदायबाट चालु भइरहेको छ । रुचिभएका जो सुकै अंशदाताले यस खर्च तथ्याङ्कमा ओपनस्पेन्डिङ सफटवेयर र ओपनस्पेन्डिङ एपिआई प्रयोग गरेर ओपनस्पेन्डिङ डाटावेश, चाक्षुषीकरण गनृ सकनुहुन्छ ।

यस खण्डले नयाँ ओपनस्पेन्डिङ अंशदातालाई सिस्तमको अन्तरंग विचारलायृ परिचय गराउछ । यसले फाइनेन्सियल तथ्याङ्कका प्रकार जसले ओपनस्पेन्डिङ थाम्ने, र यसले कसरी ओपनस्पेन्डिङ तथ्याङ्कलाई वर्णन गर्छ ।

अर्को: ओपन स्पेनडिंग कुन कुन प्रकारका अर्थिक तथ्यांक परछन् ?

माथी: ओपन स्पेनडिंग मार्गदर्शन